Notice: session_start(): A session had already been started - ignoring in /var/www/promoce/web/obchodni-podminky.php on line 3
Promoce VŠE - Obchodní podmínky Pozadí

0

Obchodní podmínky

Autorská práva

Obrázky, fotografie, texty i jejich části, uveřejněné na stránkách www.promocevse.cz jsou předmětem duševního vlastnictví. Provozovatel je vlastníkem autorských práv ke zveřejněným záznamům. Veškeré jejich kopírování a šíření je, bez předcházejícího povolení provozovatele stránek, zakázáno. Zákazník tak odpovídá za případnou škodu, která by Provozovateli vznikla v důsledku porušení jeho autorských či jiných osobnostních práv.

Základní údaje

Provozovatel internetového obchodu www.promocevse.cz je:
Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra Multimédií
IČ: 61384399
DIČ: CZ61384399
se sídlem: náměstí Winstona Churchilla 4, 13067 PRAHA 3, Česká Republika.
Dále jen „Prodávající" či „Provozovatel"

Významné pojmy

Níže uvedené pojmy mají následující význam:
E-shop je virtuální obchod Provozovatele www.promocevse.cz, který umožňuje vzdálený nákup Zboží.
Dodací lhůta se rozumí lhůta, do které je Prodávající schopen zakoupené Zboží připravit k osobnímu odběru, případně lhůta, do které je schopen zakoupené Zboží předat přepravci.
Košík je souhrn Zákazníkem vybraného Zboží, které zamýšlí koupit.
Reklamační řád je zvláštní součást obchodních podmínek, upravující postup při uplatnění vad dodaného Zboží.
Objednávka je závazný projev vůle Zákazníka zakoupit Zboží, učiněný prostřednictvím E-shopu, který směřuje vůči Prodávajícímu.
Zákazníkem se rozumí fyzická či právnická osoba, která prostřednictvím E-shopu projevuje vůli uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je Zboží. Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s nabízeným Zbožím. Nákup fotografií za účelem veřejné distribuce, veřejného šíření či využití pro podnikatelské účely je zakázán.
Zbožím se rozumí produkty, vystavené v E-shopu za účelem jejich prodeje.
Uživatelský účet je zákaznické prostředí, které si Zákazník vytvoří registrací v E-shopu. Slouží k opakovanému nákupu, kdy Zákazník nemusí znovu vyplňovat osobní a fakturační údaje. Dále slouží ke sledování probíhajících i uskutečněných nákupů.
Registrací se rozumí proces založení virtuálního Uživatelského účtu Zákazníka v E-shopu.

Dostupnost vystaveného zboží

Produkty uváděné na stránkách www.promocevse.cz jsou předmětem nabídky ke koupi. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží.
Skutečná Dostupnost jednotlivých položek bude potvrzena Provozovatelem na základě objednávky Zákazníka.

Objednávka

Zboží vystavené na stránkách www.promocevse.cz, může být objednáno a koupeno pouze fyzickou osobou, která má plnou způsobilost k právním úkonům, případně osobou jednající za právnickou osobu, která splňuje stejné podmínky.
Objednávka Zboží se provádí vybráním Zboží a jeho vložením do Košíku. Objednávka Zákazníka se pro něho stává závaznou odesláním Provozovateli prostřednictvím E-shopu.


Po vyplnění a odeslání Objednávky stanoveným způsobem, obdrží Zákazník od Prodávajícího prostřednictvím e-mailové pošty písemné potvrzení objednávky.
Potvrzení objednávky obsahuje: Číslo objednávky, kontaktní údaje, fakturační, příp. doručovací adresu, položky objednávky, cenu objednaného zboží vč. DPH, formu přepravy a cenu přepravy vč. DPH.
Pro Zboží zakoupené pouze v digitální podobě, bude Zákazníkovi obratem na uvedený e-mail zaslán odkaz ke stažení zakoupeného Zboží z Internetu. Platnost odkazu je 48 hodin od vystavení a zaslání odkazu.
V den, kdy bude možné si zakoupené (objednané) Zboží (jiné než objednané pouze v digitální podobě) odebrat v místě určeném pro osobní odběr, případně kdy bude předáno přepravci, bude Zákazník o této skutečnosti informován prostřednictvím e-mailové pošty, příp. telefonicky.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo Objednávku zrušit bez udání důvodů. Zrušení objednávky může Provozovatel učinit nejpozději před odesláním Zboží Zákazníkovi.


Provozovatel si vyhrazuje právo změnit Zákazníkem zvolenou formu dopravy. V případě platby na dobírku se doběrečná částka sníží o příslušný rozdíl a zákazník bude o této skutečnosti informován. V případě již zaplacené objednávky bude Zákazník též informován a poté bude rozdíl v objednávce neprodleně Zákazníkovi navrácen.


Ostatní změny v doručení ať ze strany Provozovatele, tak ze strany Zákazníka lze provést až po domluvě mezi Provozovatelem a Zákazníkem, resp. odsouhlasení změny Zákazníkem.

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka po zaplacení celé kupní ceny a převzetí věci.

Doprava

Zákazník si může vybrat z těchto možností dopravy za níže uvedené ceny:

Přehled cen

Balík přepravce PPL, služba PPL (pouze po ČR):

  • zaslání bez dobírky 130 Kč

  • při platbě na dobírku 160 Kč

Převzetí zakázky

Zákazník je povinen převzít věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy zakázka byla připravena k převzetí. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění zakázky. Za zakázku nevyzvednutou do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být zakázka zhotovena, účtujeme poplatek za uskladnění ve výši 5,- Kč za kalendářní den. Po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy byla zakázka zhotovena, může Prodávající zakázku skartovat, tím není dotčen nárok Prodávajícího na zaplacení ceny zakázky včetně poplatku za uskladnění.

Záruční doba

Prodávající poskytuje na veškeré Zboží nabízené v E-shopu zákonnou záruku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. Kratší životnost Zboží, která vyplývá z podstaty Zboží, nezakládá odpovědnost prodávajícího a vadu vzniklou v přímé souvislosti s takovouto kratší životností nelze reklamovat.
Záruční lhůta počíná běžet okamžikem převzetí Zboží Zákazníkem.
Záruční lhůta se vztahuje pouze na Zákazníky, kteří vystupují v tomto vztahu jako spotřebitel dle občanského zákoníku.
Způsob uplatnění práv z vady výrobku upravuje Reklamační řád.

Odstoupení

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy vzniklé nákupem Zboží v E-shopu, jestliže Prodávající významným způsobem poruší některou ze svých povinností.
Až do zhotovení zakázky může Zákazník od smlouvy odstoupit, je ale povinen zaplatit Provozovateli částku, která připadá za práce již vykonané, pokud nemůže zhotovitel jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Pokud tedy k odstoupení od smlouvy dojde před tím, než zhotovitel započal objednávku zpracovávat, bude takové odstoupení bezplatné. Pokud ale již se zpracováním zakázky bylo započato, uhradí Zákazník částku odpovídající již vykonaným pracím.


Zákazník může odstoupit od smlouvy, je-li zřejmé, že zakázka nebude ve smluveném termínu hotova nebo nebude provedena řádně, a jestliže Prodávající neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené době.
Odstoupení Zákazníka od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění (zhotovené zakázky) v případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (např. internet) není možné, a to z důvodu zákonné výjimky ve smyslu § 53 odst. 8 písm. c) Obč.Z., která vylučuje takové odstoupení od smlouvy na dodávku Zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.


Prodávající má právo odstoupit od smlouvy nejpozději před odesláním Zboží. Důvodem pro odstoupení Prodávajícím může být pouze nedostupnost předmětného Zboží, zapříčiněná technickou závadou, případně jiné faktické skutečnosti, které Prodávajícímu nepřiměřeně stěžují dostát závazkům ze smlouvy vyplývajících, přičemž tyto skutečnosti vznikly nezávisle na vůli Prodávajícího.

 

Odstoupení od smlouvy musí mít ve všech případech písemnou formu. Za písemnou formu se považují i prostředky elektronické komunikace.

Ochrana osobních údajů

Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to: jméno, příjmení, e-mail, bydliště, telefon, příp. jiná dodací a fakturační adresa.
Pro tento případ je Provozovatel registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Shromážděné osobní údaje slouží především pro usnadnění objednávek Zákazníků v budoucnu.
Pokud Zákazník projeví svůj Souhlas, může mu Provozovatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení.


Souhlasem se rozumí zaškrtnutí políčka souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je nutné zaškrtnout před odesláním objednávky ke zpracování.


Provozovatel může poskytnout Zákazníkovy údaje pouze smluvní fotolaboratoři zpracovávající tištené fotografie za účelem zajištění jejich distribuce. Smluvní fotolaboratoř je Provozovateli smluvně zavázána odstranit údaje ze své databáze ihned po vyřízení objednávky. Poskytnutí osobních údajů prostřednictvím registračního formuláře, je dobrovolné, avšak bez řádného vyplnění nebude možné Zboží doručit.
Údaje, které Provozovatel o Zákazníkovi uchovává a zpracovává, může Zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do svého Uživatelského účtu.


Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na info@promocevse.cz ve kterém tento nesouhlas projeví.

Závaznost

Uzavřením smlouvy Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.


Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit, přičemž veškeré jejich změny budou uveřejněny na stránkách www.promocevse.cz . Závaznost takto změněných podmínek počíná jejich zveřejněním.


Veškeré právní vztahy vyplývající z koupě a prodeje Zboží se řídí českým právem, jestliže kogentní normy mezinárodního práva nestanoví něco jiného.

Ostatní ujednání

Veškerými pojmy, které začínají velkými písmeny, se rozumí pojmy definované v preambuli těchto obchodních podmínek.
Veškeré ceny uváděné v E-shopu jsou cenami včetně DPH.

Reklamační řád

Na zhotovenou zakázku poskytujeme zákonnou šesti měsíční záruční dobu.
V případě, že Zákazník objevil na zakoupeném Zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží dle tohoto Reklamačního řádu.


Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zakázky
Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím poštovních služeb je povinností zákazníka provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás.


Odpovědnost za kompletnost nepoškozené zásilky nese Prodávající.
Reklamaci provádí Zákazník osobně v sídle Provozovatele, případně prostřednictvím poštovních služeb.
V případě využití poštovních služeb, zašle Zákazník vadné zboží vhodně zabalené do sídla Prodávajícího, s spolu s přiloženým průvodním dopisem, kde vylíčí vytýkané vady a okolnosti předcházející projevení těchto vad. K dopisu zároveň zákazník přiloží dokumenty prokazující odpovědnost Prodávajícího za reklamované zboží (faktura, e-mail z objednávky, kopie objednávky v e-mailu) nebo přiloží čestné prohlášení o koupi zboží s údaji shodujícími se s objednávkou (jméno Zákazníka, plná adresa a přibližné datum objednávky).

 

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou na reklamovaném zboží při přepravě k prodávajícímu prostřednictvím poštovních služeb a to ať již je tato škoda způsobena nevhodnou přepravou či nevhodným zabalením. Při uplatnění reklamace zasláním doporučujeme zásilku ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou (zboží zaslané na dobírku nebude převzato).


Prodávající je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy zakázky a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


Náklady na přepravu v případě uznané reklamace hradí Prodávající.
Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zhotovené zakázky způsobené:

  • mechanickým poškozením a opotřebením

  • živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

  • světelnými a teplotními vlivy

Přejít k nákupu